logo
ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
รัฐบาลสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของภาคตะวันออกตั้งอยู่ที่ใด

[] นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
[] เขตอุตสาหกรรมชลบุรี
[] เขตอุตสาหกรรมระยอง
[] เขตอุตสาหกรรมจันทบุรี
[ข้อที่ 2]
อาเซียนมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่ใด

[] กรุงเนปิดอร์
[] กรุงมะนิลา
[] กรุงจาร์กาตา
[] กรุงพนมเปญ
[ข้อที่ 3]
ประเทศไทยยอมรับเอาวัฒนธรรมจากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เป็นลักษณะของวัฒนธรรมข้อใด

[] วัฒนธรรมเป็นกิจกรรมร่วมทางสังคม
[] วัฒนธรรมมีการปรับตัว
[] วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถูกวางเงื่อนไขให้ปฏิบัติ
[] วัฒนธรรมมีการเรียนรู้
[ข้อที่ 4]
หอสมุดแห่งชาติสังกัดหน่วยงานใด

[] สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[] กรมสามัญศึกษา
[] กรมการศาสนา
[] กรมศิลปากร
[ข้อที่ 5]
ผู้ปฏิบัติงานช่างประปา จะต้องมีความรู้พื้นฐานข้อใด

[] คนชนบทใช้น้ำวันละ 150 ลิตรต่อวัน
[] ชนิดและราคาของเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์
[] ระบบน้ำประปาและการระบายน้ำโสโครกภายในบ้านเรือน
[] ประโยชน์และวิธีการใช้น้ำประปา
[ข้อที่ 6]
การเขียนลำดับที่ของหนังสือภายนอกอย่างไรจึงจะถูกต้อง

[] ที่ ศธ 0๖0๒ / ๑๘๑
[] ที่ ศธ. 0๖0๒ / ๑๘๑
[] ศธ 0๖0๒ / ๑๘๑
[] ศธ. 0๖0๒ / ๑๘๑
[ข้อที่ 7]
ข้อใดใช้คำซ้ำ ไม่ ถูกต้อง

[] หลับ ๆ ตื่น ๆ
[] ลูก ๆ หลาน ๆ
[] ดำ ๆ แดง ๆ
[] ต่าง ๆ นา ๆ
[ข้อที่ 8]
_____ do you live? / Bangkok.

[] Whose
[] When
[] Where
[] What
[ข้อที่ 9]
แหล่งเรียนรู้ใดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

[] คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
[] ศูนย์ศิลปาชีพ
[] ปราชญ์ชาวบ้าน
[] ศูนย์ฝึกอาชีพ
[ข้อที่ 10]
ภาคกลางเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดของไทยเพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใด

[] ที่ราบสูง
[] เป็นลาน
[] ที่ราบลุ่ม
[] เป็นทิวเขาสลับกับหุบเขา

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที