logo
ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
ศิลปกรรมของประเทศกัมพูชาที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกคืออะไร

[] นครวัด
[] ปราสาทเขาพระวิหาร
[] ปราสาทบายน
[] นครธม
[ข้อที่ 2]
เพราะเหตุจึงสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง

[] เป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย
[] มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลน้ำลึกมากกว่าบริเวณอื่น ๆ
[] ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก
[] มีอู่ต่อเรือที่ทันสมัยและมีบริการที่เกี่ยวข้องพร้อมมูล
[ข้อที่ 3]
ข้อใดไม่ใช่ สำนวนภาษาต่างประเทศ

[] ในอดีตแหล่งน้ำของไทยมีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
[] ชาวต่างชาติมักจะกล่าวว่าภาษาไทยยากแก่การเรียน
[] รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง
[] ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาให้มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย
[ข้อที่ 4]
ข้อใด ไม่ใช่ อันตรายจากงานเชื่อม

[] ไฟช็อต ไฟดูด
[] แขนหัก
[] เจ็บดวงตา
[] ไฟไหม้ผิวหนัง
[ข้อที่ 5]
Should I do this?

[] ขอร้อง
[] คำสั่ง
[] ปรึกษา
[] ชักชวน
[ข้อที่ 6]
ประเทศใดในประชาคมอาเซียนที่มีพื้นที่และประชากรมากที่สุด

[] ไทย
[] อินโดนีเซีย
[] มาเลเซีย
[] เมียนมาร์
[ข้อที่ 7]
ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของฟอสฟอรัส

[] K
[] F
[] FR
[] P
[ข้อที่ 8]
ข้อใดเป็นการอ่านที่ได้รับประโยชน์น้อยที่สุด

[] การอ่านด้วยความจำเป็น
[] การอ่านเพื่อความบันเทิง
[] การอ่านเพื่อฆ่าเวลา
[] การอ่านเพื่อวิเคราะห์หรือวิจารณ์
[ข้อที่ 9]
AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด

[] เขตส่งเสริมการท่องเทียว
[] เขตปกครองพิเศษ
[] เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
[] เขตการค้าเสรี
[ข้อที่ 10]
______ the window,please.

[] Turn off
[] Close
[] Shut down
[] make

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที