ผู้เขียน หัวข้อ: ชื่อวุฒิการศึกษาไทย อังกฤษ ชื่อย่อ  (อ่าน 1064 ครั้ง)

administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1510
  • ดูรายละเอียด
  • วัดไทย.อินโฟ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) กศ.ด.
Doctor of Education (Curriculum Research and Development) Ed.D.

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
BACHELOR OF ACCOUNTING (B.Acct.)

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
BACHELOR OF ARCHITECTURE (B.Arch.)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
BACHELOR OF ARTS (B.A.)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A.)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
BACHELOR OF EDUCATION (B.Ed.)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
BACHELOR OF SCIENCE (B.S.)

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE (D.V.M.)

ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.)
MASTER OF HOME ECONOMICS (M.H.E.)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
MASTER OF ARTS (M.A.)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
MASTER OF ENGINEERING (M.Eng.)

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
MASTER OF EDUCATION (M.Ed.)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
MASTER OF SCIENCE (M.S.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
DOCTOR OF ENGINEERING (D.Eng.)

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.)

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.)

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (B.Acct.)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A.)

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) วท.บ.(ประมง)
BACHELOR OF SCIENCE (Fisheries) B.S.(Fisheries)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล)
Graduate Diploma (Marine Shrimp Culture Technology)
Grad.Dip.(Marine Shrimp Culture Technology)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
MASTER OF SCIENCE (Aquaculture)
M.S.(Aquaculture)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการประมง)
วท.ม.(การจัดการประมง)
MASTER OF SCIENCE (Fishery Management)
M.S.(Fishery Management)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์ประมง)
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)
MASTER OF SCIENCE (Fishery Products)
M.S.(Fishery Product)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)
MASTER OF SCIENCE (Fisheries Science) M.S.(Fisheries Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
MASTER OF SCIENCE (Marine Science) M.S.(Marine Science)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF ARTS (English)
B.S.(English)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ)
ศศ.บ.(วรรณคดีอังกฤษ)
BACHELOR OF ARTS (English Literature)
B.S.(English Literature)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)
BACHELOR OF ARTS (French)
B.S.(French)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)
ศศ.บ.(ภาษาเยอรมัน)
BACHELOR OF ARTS (German)
B.S.(German)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศศ.บ.(การโรงแรม)
BACHELOR OF ARTS (Hotel Studies)
B.S.(Hotel Studies)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)
BACHELOR OF ARTS (Japanese)
B.S.(Japanese)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
BACHELOR OF ARTS (Mass Communication)
B.S.(Mass Communication)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา)
BACHELOR OF ARTS (Philosophy and Religion)
B.S.(Philosophy and Religion)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเลขานุการ)
ศศ.บ.(การเลขานุการ)
BACHELOR OF ARTS (Secretarial Science)
B.S.(Secretarial Science)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
BACHELOR OF ARTS (Thai)
B.S.(Thai)ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว)
ศศ.บ.(การเดินทางและท่องเที่ยว)
BACHELOR OF ARTS (Tourism)
B.S.(Tourism)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การแปล)
ศศ.บ.(การแปล)
BACHELOR OF ARTS (Translation)
B.S.(Translation)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย)
ศศ.บ.(วรรณคดีไทย)
BACHELOR OF ARTS (Thai Literature)
B.S.(Thai Literature)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)
ศศ.บ.(ดนตรีไทย)
BACHELOR OF ARTS (Thai Music)
B.S.(Thai Music)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
BACHELOR OF ARTS (Western Music)
B.S.(Western Music)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
MASTER OF ARTS (Applied Linguistics)
M.S.(Applied Linguistics)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา)
MASTER OF ARTS (Philosophy and Religion)
M.S.(Philosophy and Religion)


ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
วท.บ.(วนศาสตร์)
BACHELOR OF SCIENCE (Forestry)
B.S.(Forestry)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์)
วท.ม.(วนศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE (Forestry)
M.S.(Forestry)

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์)
วท.ด.(วนศาสตร์)
DOCTOR OF SCIENCE (Forestry)
Ph.D.(Forestry)


ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
BACHELOR OF SCIENCE (Biology)
B.S.(Biology)ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
วท.บ.(เคมี)
BACHELOR OF SCIENCE (Chemistry)
B.S.(Chemistry)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
BACHELOR OF SCIENCE (Computer Science)
B.S.(Computer Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
BACHELOR OF SCIENCE (Environmental Science)
B.S.(Environmental Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
BACHELOR OF SCIENCE (General Science)
B.S.(General Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
BACHELOR OF SCIENCE (Mathematics)
B.S.(Mathematics)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
BACHELOR OF SCIENCE (Physics)
B.S.(Physics)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
วท.บ.(สถิติ)
BACHELOR OF SCIENCE (Statistics)
B.S.(Statistics)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
วท.ม.(ชีวิวทยา)
MASTER OF SCIENCE (Biology)
M.S.(Biology)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE (Botany)
M.S.(Botany)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล)
วท.ม.(ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล)
MASTER OF SCIENCE (Cell and Molecular Biology)
M.S.(Cell and Molecular Biology)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
วท.ม.(เคมี)
MASTER OF SCIENCE (Chemistry)
M.S.(Chemistry)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE (Genetics)
M.S.(Genetics)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอนินทรีย์)
วท.ม.(เคมีอนินทรีย์)
MASTER OF SCIENCE (Inorganic Chemistry)
M.S.(Inorganic Chemistry)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE (Mathematics)
M.S.(Mathematics)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
MASTER OF SCIENCE (Microbiology)
M.S.(Microbiology)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
วท.ม.(ฟิสิกส์)
MASTER OF SCIENCE (Physics)
M.S.(Physics)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ)
วท.ม.(สถิติ)
MASTER OF SCIENCE (Statistics)
M.S.(Statistics)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา)
วท.ม.(สัตววิทยา)
MASTER OF SCIENCE (Zoology)
M.S.(Zoology)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Bioscience)
Ph.D.(Bioscience)

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Genetics)
Ph.D.(Genetics)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน)
วศ.บ.(วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน)
BACHELOR OF ENGINEERING (Aerospace Engineering)
B.Eng.(Aerospace Engineering

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
BACHELOR OF ENGINEERING (Agricultural Engineering)
B.Eng.(Agricultural Engineering

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
BACHELOR OF ENGINEERING (Chemical Engineering)
B.Eng.(Chemical Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
BACHELOR OF ENGINEERING (Civil Engineering)
B.Eng.(Civil Engineering)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
BACHELOR OF ENGINEERING (Computer Engineering)
B.Eng.(Computer Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
BACHELOR OF ENGINEERING (Electrical Engineering)
B.Eng.(Electrical Engineering)
http://watthai.info


administrator

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1510
  • ดูรายละเอียด
  • วัดไทย.อินโฟ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
BACHELOR OF ENGINEERING (Environmental Engineering)
B.Eng.(Environmental Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร)
BACHELOR OF ENGINEERING (Food Engineering)
B.Eng.(Food Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
BACHELOR OF ENGINEERING (Industrial Engineering)
B.Eng.(Industrial Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)
วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)
BACHELOR OF ENGINEERING (Irrigation Engineering)
B.Eng.(Irrigation Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
BACHELOR OF ENGINEERING (Mechanical Engineering)
B.Eng.(Mechanical Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
BACHELOR OF ENGINEERING (Water Resources Engineering)
B.Eng.(Water Resources Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
MASTER OF ENGINEERING (Agricultural Engineering)
M.Eng.(Agricultural Engineering

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
MASTER OF ENGINEERING (Chemical Engineering)
M.Eng.(Chemicall Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
MASTER OF ENGINEERING (Civil Engineering)
M.Eng.(Civil Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
MASTER OF ENGINEERING (Computer Engineering)
M.Eng.(Computerl Engineering)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
MASTER OF ENGINEERING (Electrical Engineering)
M.Eng.(Electrical Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
MASTER OF ENGINEERING (Environmental Engineering)
M.Eng.(Environmental Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
MASTER OF ENGINEERING (Industrial Engineering)
M.Eng.(Industrial Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)
วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)
MASTER OF ENGINEERING (Irrigation Engineering)
M.Eng.(Irrigation Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
MASTER OF ENGINEERING (Mechanical Engineering)
M.Eng.(Mechanical Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
MASTER OF ENGINEERING (Water Resources Engineering)
M.Eng.(Water Resources Engineering)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา)
DOCTOR OF ENGINEERING (Civil Engineering)
D.Eng.(Civil Engineering)

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
BACHELOR OF ARCHITECTURE (B.Arch.)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
BACHELOR OF ARTS (Physical Education)
B.A.(Physical Education)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์)
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์)
BACHELOR OF ARTS (Home Economics Education)
B.S.(Home Economics Education)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร)
BACHELOR OF SCIENCE (Agricultural Education)
B.S.(Agricultural Education)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
วท.บ.(พลศึกษา)
BACHELOR OF SCIENCE (Physical Education)
B.S.(Physical Education)ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ศษ.บ.(ชีววิทยา)
BACHELOR OF EDUCATION (Biology)
B.Ed.(Biology)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)
ศษ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
BACHELOR OF EDUCATION (Business Education)
B.Ed.(Business Education)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
ศษ.บ.(สุขศึกษา)
BACHELOR OF EDUCATION (Business Education)
B.Ed.(Business Education)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ศษ.บ.(เคมี)
BACHELOR OF EDUCATION (Chemistry Education)
B.Ed.(Chemistry Education)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศษ.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
BACHELOR OF EDUCATION (Computer Education)
B.Ed.(Computer Education)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
BACHELOR OF EDUCATION (Environmental Education)
B.Ed.(Environmental Education)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
BACHELOR OF EDUCATION (General Science Education)
B.Ed.(General Science Education)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
BACHELOR OF EDUCATION (Mathematics Education)
B.Ed.(Mathematics Education)

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ศษ.บ.(ฟิสิกส์)
BACHELOR OF EDUCATION (Physics Education)
B.Ed.(Physics Education)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์)
Graduate Diploma (Teaching Science Profession)
Grad.Dip.(Teaching Science Profession)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การฝึกกีฬา)
ป.บัณฑิต (การฝึกกีฬา)
Graduate Diploma (Sport Coaching)
Grad.Dip.(Sport Coaching)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่)
ศศ.บ.(การศึกษาผู้ใหญ่)
MASTER OF ARTS (Adult Education)
M.A.(Adult Education)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศศ.บ.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
MASTER OF ARTS (Educational Psychology and Guidance)
M.A.(Educational Psychology and Guidance)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
MASTER OF ARTS (Home Economics Education)
M.A.(Home Economics Education)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
MASTER OF ARTS (Physical Education)
M.A.(Physical Education)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน)
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-การสอน)
MASTER OF ARTS IN TEACHING (M.A.T.)

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
MASTER OF EDUCATION (Educational Administration)
M.Ed.(Educational Administration)

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
MASTER OF EDUCATION (Educational Research and Evaluation)
M.Ed.(Educational Research and Evaluation)

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
MASTER OF EDUCATION (Educational Technology)
M.Ed.(Educational Technology)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE (Agriculture)
M.S.(Agriculture)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา)
วท.ม.(สุขศึกษา)
MASTER OF SCIENCE (Health Education)
M.S.(Health Education)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
MASTER OF SCIENCE (Sport Science)
M.S.(Sport Science)


ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Curriculum and Instruction)
Ph.D.(Curriculum and Instruction)

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)
ศศ.ด.(พลศึกษา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Physical Education)
Ph.D.(Physical Education)
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ศษ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Science Education)
Ph.D.(Science Education)

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา)
ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Science Education)
Ph.D.(Vocational Education)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
วท.บ.(ธุรกิจการเกษตร)
BACHELOR OF SCIENCE (Agribusiness)
B.S.(Agribusiness)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
BACHELOR OF SCIENCE (Agricultural Economics)
B.S.(Agricultural Economics)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
BACHELOR OF SCIENCE (Cooperative Economics)
B.S.(Cooperative Economics)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์)
BACHELOR OF SCIENCE (Economics)
B.S.(Economics)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
MASTER OF ARTS (Cooperative Economics)
M.A.(Cooperative Economics)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
MASTER OF SCIENCE (Agricultural Economics)
M.S.(Agricultural Economics)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
MASTER OF SCIENCE (Business Economics)
M.S.(Business Economics)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE (Economics)
M.S.(Economics)

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.ด.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Agricultural Economics)
Ph.D.(Agricultural Economics)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์)
BACHELOR OF ARTS (Geography)
B.A.(Geography)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
BACHELOR OF ARTS (History)
B.A.(History)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
BACHELOR OF ARTS (Political Science)
B.A.(Political Science)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
BACHELOR OF ARTS (Sociology and Anthropology)
B.A.(Sociology and Anthropology)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
วท.บ. จิตวิทยา)
BACHELOR OF SCIENCE (Psychology)
M.S.(Psychology)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาประยุกต์)
ศศ.ม.(สังคมวิทยาประยุกต์)
MASTER OF ARTS (Applied Sociology)
M.A.(Applied Sociology)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
MASTER OF ARTS (Political Science)
M.A.(Political Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์)
วท.ม.(ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์)
MASTER OF SCIENCE (Human Settlement Planning Geography)
M.S.(Human Settlement Planning Geography)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
MASTER OF SCIENCE (Industrial Psychology)
M.S.(Industrial Psychology)

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE (D.V.M.)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางสัตว์)
วท.ม.(สรีรวิทยาทางสัตว์)
MASTER OF SCIENCE (Animal Physiology)
M.S.(Animal Physiology)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์)
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์)
MASTER OF SCIENCE (Veterinary Anatomy)
M.S.(Veterinary Anatomy)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์)
วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์)
MASTER OF SCIENCE (Veterinary Pathology)
M.S.(Veterinary Pathology)


ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
BACHELOR OF SCIENCE (Agro-Industrial Product Development)
B.S.(Agro-Industrial Product Development)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
BACHELOR OF SCIENCE (Biotechnology)
B.S.(Biotechnology)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)
วท.บ.(วิศวกรรมอาหาร)
BACHELOR OF SCIENCE (Food Engineering)
B.S.(Food Engineering)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
BACHELOR OF SCIENCE (Food Science and Technology)
B.S.(Food Science and Technology)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ)
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)
BACHELOR OF SCIENCE (Packaging Technology)
B.S.(Packaging Technology)


ประกาศนียบัตร (การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
ป.บัณฑิต (การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
Graduate Diploma (Quality Assurance of Agro-Industrial Product)
Grad.Dip.(Quality Assurance of Agro-Industrial Product)
ประกาศนียบัตร (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
Graduate Diploma (Posthavest Technology)
Grad.Dip.(Posthavest Technology)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
MASTER OF SCIENCE (Agro-Industrial Product Development)
M.S.(Agro-Industrial Product Development)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
MASTER OF SCIENCE (Biotechnology)
M.S.(Biotechnology)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
MASTER OF SCIENCE (Food Science)
M.S.(Food Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Biotechnology)
Ph.D.(Biotechnology)

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Food Science)
Ph.D.(Food Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์)
BACHELOR OF SCIENCE (Veterinary Technology)
B.S.(Veterinary Technology)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)
วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)
BACHELOR OF ENGINEERING (Irrigation Engineering)
B.Eng.(Irrigation Engineering)

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
MASTER OF ARTS (Social Development)
M.S.(Social Development)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
MASTER OF SCIENCE (Environmental Science)
M.S.(Environmental Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม)
วท.ด.(พันธุวิศวกรรม)
MASTER OF SCIENCE (Genetic Engineering)
M.S.(Genetic Engineering)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)
MASTER OF SCIENCE (Resource Management)
M.S.(Resource Management)

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พันธุวิศวกรรม)
วท.ด.(พันธุวิศวกรรม)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Genetic Engineering)
Ph.D.(Genetic Engineering)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
BACHELOR OF ARTS (General Science)
B.S.(English)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF ARTS (English)
B.S.(English)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษ์เศรษฐกิจ)
วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ)
MASTER OF SCIENCE (Economic Botany)
M.S.(Economic Botany)


ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ)
วท.บ.(ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ)
Bachelor of Science (Agro-Bioresources)
B.S.(Agro-Bioresources)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
B.S.(Food Science and Technology)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B.Eng.(Civil Engineer)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng.(Electrical Engineer)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B.Eng.(Mechanical Engineer)

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บัญชี)
บช.บ.(บัญชี)
Bachelor of Accountancy (Accounting)
B.A.(Accounting)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
Bachelor of Business Administration (General Business Administration)
B.A.(General Business Administration)

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศศ.บ. (การโรงแรม)
Bachelor of Arts (Hotel Studies)
B.A. (Hotel Studies)
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บธ.บ. (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)
B.B.A. (Finance)

ปริญญาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International Business)
B.B.A. (International Business)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาการเลขานุการ)
บธ.บ. (วิชาการเลขานุการ)
Bachelor of Business Administration (Secretarial Science)
B.B.A. (Secretarial Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
BACHELOR OF SCIENCE (Computer Science)
B.S.(Computer Science)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
BACHELOR OF SCIENCE (Environmental Science)
B.S.(Environmental Science)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
BACHELOR OF ENGINEERING (Computer Engineering)
B.Eng.(Computer Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
BACHELOR OF ENGINEERING (Electrical Engineering)
B.Eng.(Electrical Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
BACHELOR OF ENGINEERING (Industrial Engineering)
B.Eng.(Industrial Engineering)

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
BACHELOR OF ENGINEERING (Mechanical Engineering)
B.Eng.(Mechanical Engineering)


นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
นศ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
Bachelor of Communication Arts (Advertising and Public Relations)
B.Com. (Advertising and Public Relations)

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
Bachelor of Communication Arts (Radio and Television)
B.Com. (Radio and Television)

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. )
Bachelor of Laws (LL.B.)

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Bachelor of Nursing Science (B.N.S)


ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ()
Doctor of Philosophy Program in Public Administration (Ph.D.)


รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
B.P.A (Public Administration)
http://watthai.info