ผู้เขียน หัวข้อ: PHP - Validate Name, E-mail, and URL ตัวอย่างการกรอกช่องให้ถูกต้อง  (อ่าน 846 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1478
    • ดูรายละเอียด
ตัวอย่างการ PHP Code  ตรวจสอบ การกรอกช่อง ต่างๆ
 
อ้างถึง
<!DOCTYPE HTML> 
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body> 

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  if (empty($_POST["name"])) {
    $nameErr = "Name is required";
  } else {
    $name = test_input($_POST["name"]);
    // check if name only contains letters and whitespace
    if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
      $nameErr = "Only letters and white space allowed";
    }
  }
 
  if (empty($_POST["email"])) {
    $emailErr = "Email is required";
  } else {
    $email = test_input($_POST["email"]);
    // check if e-mail address is well-formed
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      $emailErr = "Invalid email format";
    }
  }
   
  if (empty($_POST["website"])) {
    $website = "";
  } else {
    $website = test_input($_POST["website"]);
    // check if URL address syntax is valid
    if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
      $websiteErr = "Invalid URL";
    }   
  }

  if (empty($_POST["comment"])) {
    $comment = "";
  } else {
    $comment = test_input($_POST["comment"]);
  }

  if (empty($_POST["gender"])) {
    $genderErr = "Gender is required";
  } else {
    $gender = test_input($_POST["gender"]);
  }
}

function test_input($data) {
  $data = trim($data);
  $data = stripslashes($data);
  $data = htmlspecialchars($data);
  return $data;
}
?>

<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<p><span class="error">* required field.</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>"> 
  Name: <input type="text" name="name">
  <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
 


  E-mail: <input type="text" name="email">
  <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
 


  Website: <input type="text" name="website">
  <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
 


  Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
 


  Gender:
  <input type="radio" name="gender" value="female">Female
  <input type="radio" name="gender" value="male">Male
  <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
 


  <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
</form>

<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "
";
echo $email;
echo "
";
echo $website;
echo "
";
echo $comment;
echo "
";
echo $gender;
?>

</body>
</html>