CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5 (ฉบับคอมพิวเตอร์) แนะนำการใช้ ระดับมัธยม

สาระบทความที่นำเสนอ

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5

เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

 

โปรแกรมนี้ พัฒนาขึ้นมาใช้ตั้งแต่ ปี 2553 และมีการพัฒนา และใช้มาเรื่อยๆ จนหยุดทำ หยุดแจก เพราะไม่ได้ทำงานด้านนี้แล้ว แต่ก็ยังมีโรงเรียนและคุณครูหลายท่าน อยากใช้ และส่งหนังสือขอนำไปใช้ ดังนั้นจึงนำมาลงให้อีก ปพ.5 (ฉบับคอมพิวเตอร์) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกเวลาเรียนแ ละ ระบบการวัดผลการเรียน ทั้งวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สนใจ นำไปใช้ ทำหนังสือ และสแกนส่งทางอีเมล์ [email protected]

 


วันที่นำเข้า : 2020-01-19

เปิด : 117 ครั้ง