CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
การใช้โปรแกรม ปพ.5 ฉบับคอมพิวเตอร์ (ระดับมัธยม)

สาระบทความที่นำเสนอ

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5

เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

 

แนะนำเพิ่มเติม

สนใข้ขอใช้โปรแกรม ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ และสแกนส่งมาที่ นายจรัญญ์ ตะวงษา  [email protected]


วันที่นำเข้า : 2020-01-19

เปิด : 35 ครั้ง