CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
แนะนำและสอนการใช้ โปรแกรม ปพ.5 (ฉบับคอมพิวเตอร์) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5

สาระบทความที่นำเสนอ

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5

เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องเรียนกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน

ปพ.5 (ฉบับคอมพิวเตอร์)นี้ พัฒนาโดย นายจรัญญ์ ตะวงษา ซึ่งได้พัฒนาและนำมาใช้ครั้งแรก ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งนับเป็นระยะเวลายาวนานที่มรการใช้ 

แม้จะหยุุดพัฒนาไปแล้ว แต่ก็มีผู้ขอใช้อยู่เรื่อยๆ ถึงปัจจุบัน ดังนั้น เห็นว่ามีประโยชน์ จึงได้นำมาพัฒนาต่อ เพื่อให้คุณครูและโรงเรียนได้นำไปใช้กัน

สนใจโปรแกรม ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ สแกนและส่งอีเมล์ไปที่  นายจรัญญ์ ตะวงษา  อีเมล์  [email protected]


วันที่นำเข้า : 2020-01-19

เปิด : 200 ครั้ง