CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
Design Thinking ความคิดเชิงออกแบบ คืออะไร

สาระบทความที่นำเสนอ

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking คือกระบวนการ 5 ขั้นตอน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ขั้นที่ 1: ใจเขาใจเรา (Empathize)

ขั้นที่ 2: ระบุปัญหา (Define the Problem)

ขั้นที่ 3: ระดมความคิด (Ideate)

ขั้นที่ 4: สร้างต้นแบบ (Prototype)

ขั้นที่ 5: ทดสอบ (Test)

"มุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง" คือประเด็นของ Design Thinking ผลลัพธ์ ไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง แต่ต้องสามารถแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นได้  และมีแนวทางอื่นๆ เสริม

 

 


วันที่นำเข้า : 2019-10-22

เปิด : 488 ครั้ง