CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
จิตอาสาสอนน้องสู่โลกธุรกิจค้าปลีก ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) จ.ชลบุรี โดย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี

สาระบทความที่นำเสนอ

28 ก.พ.62

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาสอนน้องสู่โลกธุรกิจค้าปลีก ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยนักเรียนระดับ ปวช.3

-สอนน้องให้เรียนรู้ธุรกิจค้าปลีก

-อุปกรณ์เครื่องใช้ในร้าน 7-11

-การดูแลรักษา การทำความสะอาด

-การจัดเรียงสินค้า FIFO

-การต้อนรับลูกค้า

-การขายสินค้า

-การสั่งสินค้า เป็นต้น

การจัดกิจกรรมโครงการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนให้ความร่วมมือและสนใจกิจกรรม


วันที่นำเข้า : 2019-03-04

เปิด : 95 ครั้ง