CCS Logo
Home

หัวข้อสาระที่นำเสนอ
ทัศนศึกษาดูงาน สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

สาระบทความที่นำเสนอ

22 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี นำนักเรียนทำกิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร สวนสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียนรู้สมุนไพรไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพร การปลูก การนำมาใช้


วันที่นำเข้า : 2019-03-04

เปิด : 71 ครั้ง