ขั้นตอนการจัดระบบการเรียนการสอน

ขั้นตอนการจัดระบบการเรียนการสอน ระบบคือการรวมส่วนย่อยๆ ที่ทำงานเป็นอิสระเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ การศึกษาก็จัดเป็นระบบหนึ่ง  มีองค์ประกอบเป็นหน่วยย่อยลงไปคือ  การเรียนการสอน ผู้สอน ผู้เรียน การจัดการ การบริการ อาคารสถานที่  ร่วมทั้งชุมชน  ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน รวมเป็นหน่วยใหญ่ คือระบบการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอนจัดเป็นระบบหนึ่ง  มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยเข้า  กระบวนการ และ...