ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ตามมาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน ความเสี่ยงและปัจจัย  ตามมาตรการการควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้  เป็นเพียงตัวอย่าง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเสี่ยงที่แท้จริงของโรงเรียน  ที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้อง ไปค้นหาความเสี่ยง  ตามขอบข่ายและภารกิจของงานที่ถือปฏิบัติ 1.  พันธกิจหลัก  ด้านการจัดการเรียนการสอน ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง มาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยง 1.  หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนา 1)  การประเมินหลักสูตรไม่สมบูรณ์ 2)  ข้อมูลในหลักสูตรไม่สมบูรณ์ 1)  มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง 2)  วางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อ...