ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ตามมาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน ความเสี่ยงและปัจจัย  ตามมาตรการการควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้  เป็นเพียงตัวอย่าง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเสี่ยงที่แท้จริงของโรงเรียน  ที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้อง ไปค้นหาความเสี่ยง  ตามขอบข่ายและภารกิจของงานที่ถือปฏิบัติ 1.  พันธกิจหลัก  ด้านการจัดการเรียนการสอน ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง มาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยง 1.  หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนา 1)  การประเมินหลักสูตรไม่สมบูรณ์ 2)  ข้อมูลในหลักสูตรไม่สมบูรณ์ 1)  มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง 2)  วางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อ...

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดย ผศ. ดร. ชัยณรงค์  ขันผนึก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาง่าย ๆ ของคำว่า “ความเสี่ยง (Risk)” ก็คือ สิ่งต่างๆ ที่อาจกีดกั้นการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความเสี่ยงทำให้เราไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ความเสี่ยงทำให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกิจกรรม โครงการที่เรากำลังทำเป็นประจำ ซึ่งเรียกว่า Operational Risk อาจเป็นความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) ทางด้านการแข่งขัน (Competitive)...

การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

การบริหารความเสี่ยง ความหมายของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ความหมายของความเสี่ยง ความหมายที่ 1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่ถึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดความเสียหายและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ความหมายที่เหมือนกันคือความไม่แน่นอนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสีย ความหมายที่ 2  ความเสี่ยง (Risk)  คือ “ เหตุการณ์ หรือ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ  หรือ  สร้างความเสียหาย ให้เกิดขึ้นได้ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน...