ข้อสอบชั้น ป.1-6

ข้อสอบชั้น ป.1-6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 (หลักสูตร 51) ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 2 ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1...

วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 – ป.6

วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 – ป.6 1.ครูสหกรณ์ วิจัย การสำรวจความพึงพอใจในการจำหน่ายเครื่องเขียน 2.ครูโครงการอาหารกลางวัน วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ 3.ป. 1 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 4.ป. 1 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 5.ป. 1 วิจัย การทำพฤติกรรมสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 6.ป. 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน 7.ป....

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ตามมาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน ความเสี่ยงและปัจจัย  ตามมาตรการการควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้  เป็นเพียงตัวอย่าง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเสี่ยงที่แท้จริงของโรงเรียน  ที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้อง ไปค้นหาความเสี่ยง  ตามขอบข่ายและภารกิจของงานที่ถือปฏิบัติ 1.  พันธกิจหลัก  ด้านการจัดการเรียนการสอน ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง มาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยง 1.  หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนา 1)  การประเมินหลักสูตรไม่สมบูรณ์ 2)  ข้อมูลในหลักสูตรไม่สมบูรณ์ 1)  มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง 2)  วางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อ...