กฏหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

กฏหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) พระราชบัญญัติ : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 : พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 : พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546...

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับ อนุบาล 3 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับ อนุบาล 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) อนุบาล 3 ระดับชั้น รายวิชา ดาวโหลด อนุบาล 3 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 23-12-59 ดาวน์โหลด อนุบาล 3 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update...

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับ อนุบาล 2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับ อนุบาล 1 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) อนุบาล 2 ระดับชั้น รายวิชา ดาวโหลด อนุบาล 2 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 23-12-59 ดาวน์โหลด อนุบาล 2 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update...