เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ที่ชนะใจกรรมการ

เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ที่ชนะใจกรรมการ

ดร. ถวิล อรัญเวศ

หลักสูตรการสอบแข่งขัน/คัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เช่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย หรือตำแหน่งอื่นๆ จะมี ภาค ค ว่าด้วย
การสัมภาษณ์ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อดูความเหมาะสม เป็นการดูตัว ผู้เข้าสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกก่อน เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนเข้าทำงาน หลังจากได้สอบข้อเขียนมาแล้ว ซึ่งมีน้ำหนักคะแนน 50 คะแนน ก็ไม่ใช่น้อย เพราะฉะนั้น ถ้าผู้เข้าสอบคนใดทำคะแนนตรงนี้ได้ดี ก็มีโอกาสที่จะได้รับการบรรจุหรือขึ้นบัญชีไว้ถ้าทำคะแนนในภาค ก และภาค ข มาเป็นอย่างดีแล้ว

ประเด็นสัมภาษณ์/การสังเกตของคณะกรรมการ

ปกติ ในการสัมภาษณ์ จะมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน (ไม่ควรเกิน 5 คน) ประธานนั่งตรงกลาง เวลาเดินเข้าไปหากรรมการ ให้ยกมือไหว้กรรมการตรงกลางก็พอ ไม่ต้องไหว้ทุกคน หรือไหว้รอบทิศทาง เมื่อประธานบอกให้นั่งแล้ว ให้กล่าวขอบคุณ

“ขอบคุณคะ ขอบคุณครับ” 

จากนั้นประธานและกรรมการจะให้ผู้เข้าสัมภาษณ์เล่าประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานพอสังเขป พูดให้มีเสียงดังพอที่คณะกรรมการจะฟังได้ยิน พูดให้กระชับ ประสบการณ์ใน การทำงานที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการเรียน การสอน มีอะไรบ้าง ครูคือเรือจ้าง หมายความว่าอย่างไร ฯลฯ

ตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์/สังเกต (ข้อละ 10 คะแนน) เช่น

1. ให้เล่าประวัติส่วนตัวและประการศึกษาพอสังเขป

2. กรรมการจะสังเกตดูบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา ไหวพริบปฏิภาณ ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แต่ละคน

เช่น การแต่งกายเหมาะสมไหม ผมหวีให้เรียบร้อยดีไหม สวมรองเท้าถูกต้องไหม ต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้น การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะไหม พอจะเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนไหม พูดเสียงดังฟังชัดไหม มีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามของคณะกรรมการไหม เป็นต้น

3. วุฒิภาวะทางอารมณ์

กรรมการจะดูวุฒิภาวะทางอารมณ์ สีหน้า และท่าทาง การแสดงออกหางเสียงการพูดจาตอบคำถาม เหมาะสมเพียงใด เป็นต้น

4. ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์

กรรมการจะซักถามว่า เราเคยทำงานอะไรมาบ้าง เป็นเวลากี่ปี บอกกรรมการโดยสังเขป เช่น เคยเป็นครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ สอนวิชา……….เป็นเวลา………ปี เคยเป็นคณะทำงานด้าน……….ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับชาติ เป็นต้นไหม คณะทำงานอะไร เป็นต้น

5. ความริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ ความริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ เช่น

5.1 การจะยกระดับคุณภาพ O-NET NT ให้สูงขึ้นได้ ครูจะต้องทำอย่างไร

5.2 โรงเรียนในโครงการประชารัฐ มีจุดเน้นอย่างไร

5.3 โรงเรียนประชารัฐ จะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยใครบ้าง มาร่วมด้วยช่วยกัน ทำอย่างไร

5.4 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียน ICU อย่างไร

5.5 นโยบายคือคุณภาพ และคุณภาพคือนโยบาย ท่านมีความเข้าใจอย่างไร

5.6 คุณภาพการศึกษาท่านมีความเข้าใจอย่างไร

5.7 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในรอบสี่มีกี่ มาตรฐาน มาตรฐานอะไรบ้าง

5.8 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ PLC อย่างไร

5.9 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนดีใกล้บ้านอย่างไร

5.10 ท่านจะมีวิธีการสอนอย่างไร จึงจะทำให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ เป็นต้น

5.11 ครูคือเรือจ้าง ท่านมีความเข้าใจข้อนี้อย่างไร

(ในการตอบคำถาม ควรยิ้มเป็นธรรมชาติ ถ้าตอบไม่ได้ ขอคำถามใหม่ก็ได้ แตะจะได้คะแนนดีหรือไม่แล้วแต่่กรรมการ)

สำหรับการให้คะแนนของกรรมการสอบสัมภาษณ์นั้น โดยปกติ จะกำหนดช่วงของคะแนนที่จะให้ไว้อย่างชัดเจน เช่น กำหนด ความต่างของคะแนนผู้เข้าสอบฯไม่เกิน 3-5 คะแนน (ตํ่าสุด 47 สูงสุด 49 ) หรือ 5 คะแนน (ตํ่าสุด 45 สูงสุด 49) มักไม่นิยม
ให้คะแนนเต็ม 50 คะแนน เพราะโดยหลักการแล้วจะไม่มีใครที่เยี่ยมยอดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เชื่อกันอย่างนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เข้าสอบที่จะแสดงความสามารถออกมาพอสมควร การแต่งกาย ถ้าใส่รองเท้าแตะหรือสวมเสื้อยึดไปเข้าสอบสัมภาษณ์ถือว่าไม่เหมาะสม กรรมการอาจจะใช้ดุลยพินิจให้คะแนนต่างจากนี้ก็ได้เพราะกรรมการแต่ละคนเข้าก็มีเหตุผลในการให้คะแนนซึ่งอาจจะบันทึกเหตุผลประกอบการให้คะแนนด้วยก็ได้สำหรับประเด็นการให้คะแนนที่ต่างกันมากในแต่ละคน