แผนการสอนอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) ระดับ ม.6

แผนการสอนอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) ระดับ ม.6

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น รายวิชา ดาวน์โหลด
ม.6 ภาษาไทย – หลักภาษา ดาวน์โหลด
ม.6 ภาษาไทย – วรรณคดี ดาวน์โหลด
ม.6 ภาษาอังกฤษ UpStream ดาวน์โหลด
ม.6 สุขศึกษา ดาวน์โหลด
ม.6 เทคโนฯ ดาวน์โหลด
ม.6 พระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด
ม.6 การงานอาชีพฯ ดาวน์โหลด
ม.6 ทัศนศิลป์ ดาวน์โหลด
ม.6 ดนตรี ดาวน์โหลด