ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ตามมาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน
ความเสี่ยงและปัจจัย  ตามมาตรการการควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้  เป็นเพียงตัวอย่าง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเสี่ยงที่แท้จริงของโรงเรียน  ที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้อง ไปค้นหาความเสี่ยง  ตามขอบข่ายและภารกิจของงานที่ถือปฏิบัติ
 
1.  พันธกิจหลัก  ด้านการจัดการเรียนการสอน
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง มาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยง
1.  หลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนา
1)  การประเมินหลักสูตรไม่สมบูรณ์
2)  ข้อมูลในหลักสูตรไม่สมบูรณ์
1)  มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่อง
2)  วางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2.  ขาดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
1)  ครู  นักเรียน  ขาดทักษะในการใช้สื่อ  IT2)  ครูนำผลงานการวิจัยในชั้นเรียน  มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนน้อยมาก
1)  กำหนดครูและนักเรียนใช้สื่อ  IT  เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอน
2)  การจัดอบรม  เพื่อให้ความสำคัญกับการวิจัยใน
ชั้นเรียน
3.  ขาดแคลนตำราและเอกสารอ้างอิง
1)  ห้องสมุดขาดแคลนหนังสือ  ที่จะเอามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2)  ครูและนักเรียนขาดแรงจูงใจในการ
ค้นคว้าและเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
1)  เพิ่มมาตรการและให้ความสำคัญกับการอ่านให้
มากขึ้น  เช่น  โครงการรักการอ่าน
2)  กำหนดสิ่งจูงใจ  ล่อใจให้ครูและนักเรียนรักการ
อ่าน  รักการศึกษาค้นคว้า  เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4.  คุณภาพข้องห้องเรียนและอุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอนไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้
1)  ห้องเรียนไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอน  การสอบหรือการทำกิจกรรม2)  คอมพิวเตอร์ล้าสมัย  ขาดการปรับปรุง
พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1)  การปรับปรุงห้องเรียนให้น่าเรียนรู้ เช่นการจัดมุม
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
หรือมุมแสดงผลงานของนักเรียน
2)  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้
เป็นปัจจุบัน  เพียงพอกับการใช้งาน
5.  ครูมีวุฒิไม่ตรงกับวิชาเอกที่เรียนมา
1)  การสรรหาบุคลากรมีข้อจำกัด
1)  ให้ความสำคัญกับการส่งครูไปเข้ารับการอบรม
พัฒนา  เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
  1. พันธกิจหลัก  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง มาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยง
1.  จำนวนเงินและแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนมีน้อย
เกินไป
1)  ขาดทักษะในการเขียนโครงการ
2)  ขาดแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
1)  สร้างความร่วมมือ  ร่วมใจระหว่างโรงเรียน
และชุมชน  เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญ
และให้การสนับสนุน
2.  ครูไม่สนใจเรียนรู้การทำผลงานวิจัยในชั้นเรียน
1)  ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ
2)  ครูมองเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
1)  สร้างระบบพี่เลี้ยงและให้ความสำคัญกับการ
วิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น
3.  ขาดการยอมรับความเชี่ยวชาญ
1)  ขาดการสร้างองค์ความรู้
2)  ขาดการติดตามข้อมูล
3)  ครูขาดประสบการณ์ในการทำวิจัย
1)  เพิ่มมาตรการในการสร้างแรงจูงใจ  เน้นการ
ทำงานเป็นทีมให้มากขึ้น
  1. พันธกิจหลัก  ด้านวิชาการ
ความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยง มาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยง
1.  การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
1)  การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่เต็มที่
1)  ทำการประชาสัมพันธ์ทั้งในเชิงรุกและในเชิง
รับ  ผ่านสื่อที่เจาะกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
  1. พันธกิจหลัก  ด้านการบริการและการสนับสนุน
1.  แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนหรือการดำเนินงาน
ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนหรือแผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน
1)  การกระจายแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติ
การไม่ครบถ้วน
2)  ไม่มีการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3)  การมอบหมายงานไม่ตรงกับขอบข่ายของ
งานที่รับผิดชอบ
4)  แผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ในทาง
ปฏิบัติ เนื่องจากวางแผนไว้สูงเกินไป
1)  จัดทำแผนกลยุทธ์ใหม่  ให้การพิจารณาความดี
ความชอบผูกติดกับผลงานที่ได้ระบุไว้ในแผน
2)  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา
แผนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3)  พัฒนาตัวชี้วัดตามระดับความสำเร็จที่ระบุ
2.  การรับ – จ่ายเงิน
1)  รับเงินโดยไม่บันทึกในบัญชีหรือนำเงินไป
ใช่ก่อน
2)  จ่ายเงินโดยไม่ได้รับวัสดุ
3)  จ่ายเงินซ้ำในรายการเดียวกัน
1)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน  ไม่ซ้ำซ้อน
กัน
–  เจ้าหน้าที่พัสดุ
–  เจ้าหน้าที่การเงิน
–  เจ้าหน้าที่บัญชี