กฏหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

กฏหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) พระราชบัญญัติ : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 : พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 : พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546...

วีดีโอ ติวสอบครูผู้่ช่วย และแนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แจกวีดีโอ ติวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมของครู (ภาค ก)  แจกวีดีโอ ติวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ความรอบรู้ ภาค ก.)  แจกวีดีโอ ติวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. ความสามารถทั่วไป (จำนวน5วีดีโอ) แจกวีดีโอ ติวข้อสอบครูผู้ช่วย เรื่อง...

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรอบรู้ พร้อมเฉลย ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1 ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2  ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 3 ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 4  ดาวน์โหลด >> เฉลย แนวข้อสอบความรอบรู้ แนวข้อสอบความรอบรู้...