ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
Could you tellme what time it is?

[] ten o’clock
[] ten times
[] ten minutes
[] ten hours
[ข้อที่ 2]
Situation: Going to a movie. Jerry: I heard Harry Potter is playing at the movie theater. _______________ Ann: I’d like but I’m afraid I can’t. I’ve to do my report.

[] Have you ever seen it?
[] Let’s go and see it.
[] Do you have free time?
[] Do you like it?
[ข้อที่ 3]
A : Where is the police station? / B : ________________________.

[] It’s at the school
[] It’s on the car
[] It’s near the bus station.
[] It’s in the house
[ข้อที่ 4]
Jack : Can I borrow your pencil? / John : _______

[] Yes, You can.
[] Sorry, I’m busy.
[] I don’t know. I’m using it.
[] No,not at all.
[ข้อที่ 5]
Could I see the menu, please?

[] taxi service
[] restaurant
[] school
[] hotel
[ข้อที่ 6]
What type of card that you want to send for your friend s wedding party?

[] Wedding
[] New Baby
[] Birthday
[] New Year
[ข้อที่ 7]
อุดรธานี

[] Udorn tani
[] Udon thani
[] Audon thani
[] Audorn tani
[ข้อที่ 8]
ความยาว 1 นิ้ว เทียบกับมิลลิเมตรมีค่าเท่ากับเท่าใด

[] 0.254 มม.
[] 254.0 มม
[] 2.54 มม.
[] 25.4 มม.
[ข้อที่ 9]
ข้อใด ไม่ใช่ วัสดุตีพิมพ์

[] แผ่นเสียง
[] กฤตภาค
[] มาตรฐาน
[] สิทธิบัตร
[ข้อที่ 10]
มอเตอร์มีการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร

[] กล-->ไฟฟ้า
[] ไฟฟ้า-->กล
[] ไฟฟ้า-->เสียง
[] ไฟฟ้า-->ความร้อน

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com