ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
Where are you now ?

[] I’m in Pattaya.
[] She is in Pattaya.
[] He is in Pattaya.
[] You are in Pattaya.
[ข้อที่ 2]
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

[] OR Operation มีค่าเหมือนกันบวกพื้นฐาน
[] อินเวอร์ท คือ คอมพลีเมนต์
[] AND Operation จะได้ผลเป็น 0 เมื่อตัวแปรทั้งหมดเป็น 0
[] AND Operation มีค่าเหมือนกันการคูณทั่วไปของ 1 และ 0
[ข้อที่ 3]
มิเตอร์แบบใดที่อาศัยความร้อนในการวัดค่าแรงดันหรือกระแส

[] แคลมป์ มิเตอร์
[] เทอร์โมคัปเปิล มิเตอร์
[] ดาร์สันวาล์ มิเตอร์
[] โซลินอยด์ มิเตอร์
[ข้อที่ 4]
Joe: Do you like living in a large city? Patty: _______________

[] Yes, I don’t usually work on Sundays.
[] Yes, I agree. Living in a large city isn’t fun.
[] No, I don’t. It’s terrible.
[] No, I do not like living in a huge village.
[ข้อที่ 5]
ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของฟอสฟอรัส

[] F
[] P
[] K
[] FR
[ข้อที่ 6]
ข้อใดเป็นการอ่านที่ ไม่ เป็นทางการ

[] อ่านแถลงการณ์
[] อ่านป้ายประกาศ
[] อ่านคำกล่าวเปิดงาน
[] อ่านรายงาน
[ข้อที่ 7]
ข้อใดเป็นการอ่านที่ได้รับประโยชน์น้อยที่สุด

[] การอ่านเพื่อฆ่าเวลา
[] การอ่านด้วยความจำเป็น
[] การอ่านเพื่อวิเคราะห์หรือวิจารณ์
[] การอ่านเพื่อความบันเทิง
[ข้อที่ 8]
ปลาหมอตาย เพราะ ปากของมันไม่ดี คำว่า "เพราะ"เป็นคำชนิดใด

[] คำกริยา
[] คำบุพบท
[] คำสันธาน
[] คำวิเศษณ์
[ข้อที่ 9]
Did you find our office easily?

[] No,I don’t.
[] Yes, I didn’t.
[] Yes,I do
[] No,I didn’t.
[ข้อที่ 10]
Chalermchai Kositpipat is a famous ________

[] scientist
[] sporter
[] politician
[] artist

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com