ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 "> [ข้อที่ 1]


[] case
[] mouse
[] keyboard
[] Floppy disk
[ข้อที่ 2]
หนังสือเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่ห้องสมุดมีหลายเล่ม (Copy) จะเรียงบนชั้นอย่างไร

[] เรียงตามฉบับที่
[] เรียงให้อยู่ติดกันทุกฉบับ
[] ถูกทุกข้อ
[] เรียงตามเลขหมู่
[ข้อที่ 3]
เป้าหมายสูงสุดของระบบธุรกิจคืออะไร

[] ความมีชื่อเสียง
[] ความพอใจของลูกค้า
[] สินค้าที่มีคุณภาพ
[] ประสิทธิภาพของธุรกิจ
[ข้อที่ 4]
การกำหนดหัวข้อเรื่องในการเขียนเรียงความใครเป็นผู้กำหนดหัวข้อเรื่อง

[] ผู้เขียน
[] ผู้อ่าน
[] ผู้ฟัง
[] ใครก็ได้
[ข้อที่ 5]
ประเทศใดปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ?

[] กัมพูชา
[] บรูไน
[] เวียดนาม
[] พม่า
[ข้อที่ 6]
การที่ผู้ผลิตประกาศท้ายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้ผู้บริโภคควรอ่านฉลากและบริโภคไม่เกินปริมาณที่กำหนด เป็นการตอบสนองสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในข้อใด

[] สิทธิในการได้รับค่าชดใช้
[] สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
[] สิทธิในการเลือก
[] สิทธิเกี่ยวกับความปลอดภัย
[ข้อที่ 7]
"มาตรฐานประกันภัย ที่ก้าวไกลระดับโลก” จากข้อความเป็นสารโน้มน้าวใจชนิดใด

[] โฆษณาบริการ
[] คำเชิญชวน
[] โฆษณาชวนเชื่อ
[] โฆษณาสินค้าและบริการ
[ข้อที่ 8]
เครื่องมือวัดคือข้อใด

[] เครื่องมือสร้างมาตรฐานของชิ้นงาน
[] เครื่องมือสำหรับตรวจสอบขนาดชินงาน
[] เครื่องวัดความเรียบร้อยของชิ้นงาน
[] เครื่องมือใช้วัดคุณภาพชิ้นงาน
[ข้อที่ 9]
ความแตกต่างระหว่างมัลติมิเตอร์ธรรมดา กับดิจิตอลมัลติมิเตอร์คือข้อใด

[] ส่วนการใช้งาน
[] ส่วนแสดงผล
[] ส่วนขั้วเสียบสายวัด
[] ส่วนสวิตซ์เลือกย่านวัด
[ข้อที่ 10]
พ่อขุนรามคำแหงทรงครองราชย์ต่อจากใคร

[] ขุนสามชน
[] พ่อขุนบานเมือง
[] พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
[] สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com