ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
Could you _________ with these bags? They’re so heavy. / Sure, No problem.

[] take your time
[] care for
[] get a raise
[] give me a hand
[ข้อที่ 2]
What is the category of Movies news?

[] Entertainment
[] Technology
[] World
[] Sports
[ข้อที่ 3]
They ’re my ___________.

[] mother
[] friends.
[] aunt
[] brother
[ข้อที่ 4]
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลภายใน

[] แหล่งชุมชน
[] การจูงใจ
[] บุคลิกภาพ
[] การเรียนรู้
[ข้อที่ 5]
การดื่มเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลช่วยลดน้ำหนักได้ เป็นสิ่งกระตุ้นภายในข้อใด

[] การกระตุ้นเร้าสิ่งแวดล้อม
[] การกระตุ้นด้านเร้าความเข้าใจ
[] การกระตุ้นด้านเร้าอารมณ์
[] การกระตุ้นด้านร่างกาย
[ข้อที่ 6]
ความไฝ่ฝันที่จะเป็นแอร์โฮสเตส เป็นสิ่งกระตุ้นภายในข้อใด

[] การกระตุ้นด้านเร้าความเข้าใจ
[] การกระตุ้นด้านเร้าอารมณ์
[] การกระตุ้นเร้าสิ่งแวดล้อม
[] การกระตุ้นด้านร่างกาย
[ข้อที่ 7]
ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า ย่อมศึกษาและสนใจพฤติกรรมผู้บริโภค คำว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงข้อใด

[] การซื้อสินค้า
[] การค้นหาสินค้า
[] ความเข้าใจสินค้า
[] การใช้สินค้า
[ข้อที่ 8]
Where are you from?

[] USA is my country.
[] I’m from USA.
[] I live in USA.
[] I come from USA.
[ข้อที่ 9]
หากผู้วางนโยบายระดับประเทศ ต้องการให้ประชากรผู้บริโภครู้จักเลือกใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประหยัด อย่างยั่งยืน ควรทำอย่างไร

[] ผู้วางนโยบาย ต้องเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง
[] ให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
[] บังคับใช้กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง
[] ให้การศึกษา
[ข้อที่ 10]
การรู้จักเลือกวัสดุการอ่านข้อใดที่ ไม่ น่าจะมีความสัมพันธ์กัน

[] การอ่านเพื่อความบันเทิงใจ เช่น พจนานุกรม
[] การอ่านเพื่อฆ่าเวลา เช่น หนังสือการ์ตูน
[] การอ่านเพื่อความรู้ เช่น ตำรา
[] การอ่านเพื่อเสริมสร้างปัญญา เช่น ประวัติบุคคลสำคัญ

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com