ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
Situation: Barbara lost her purse. / Barbara: I can’t find my purse. Can you help me? / Paul: ________________ I’ll help you look for it. / Barbara: Thanks.

[] Yes, please.
[] No, thanks.
[] Sorry, I’m busy.
[] No problem.
[ข้อที่ 2]
เป้าหมายสูงสุดของระบบธุรกิจคืออะไร

[] ความพอใจของลูกค้า
[] ประสิทธิภาพของธุรกิจ
[] ความมีชื่อเสียง
[] สินค้าที่มีคุณภาพ
[ข้อที่ 3]
เซลล์ไฟฟ้าเคมีมีอะไรเป็นส่วนประกอบสำคัญ

[] ขั้วไฟฟ้า,อิเล็กโทรไลต์
[] กรดซัลฟิวริก,ไอออนไลต์
[] กรดซัลฟิวริก,อิเล็กโทรไลต์
[] ขั้วไฟฟ้า,กรดซัลฟิวริก
[ข้อที่ 4]
โรงไฟฟ้าเซลล์สุริยะคลองช่วงกล่ำ ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

[] ปราจีนบุรี
[] หนองบัวลำภู
[] สระแก้ว
[] อุดรธานี
[ข้อที่ 5]
ข้อใดเป็นการสร้างสโลแกน (Slogan) โดยอาศํยความภูมิใจในเพศหรือศักดิ์ศรี

[] มหัศจรรย์แห่งความอ่อนเยาว์
[] เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ
[] รสนิยมมีระดับ รีเจนซี่บรั่นดีไทย
[] ความสุขที่คุณดื่มได้
[ข้อที่ 6]
Situation: Jim wants to borrow John’s calculator. / Jim: Can I borrow your calculator? / John: ___________

[] No, not at all.
[] Yes, please.
[] I’m sorry. I’m using it.
[] I don’t know. I’m using it.
[ข้อที่ 7]
Situation: Jane is offering Tom a drink. / Wife:

[] Thank you.
[] That’s right.
[] OK
[] No, thank you.
[ข้อที่ 8]
ผู้มี่บทบาทสำคัญที่ชี้แนะว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อสินค้า เกี่ยวข้องกับข้อใด

[] ผู้ริเริ่ม
[] ผู้ซื้อ
[] ผู้ตัดสินใจซื้อ
[] ผู้มีอิทธิพล
[ข้อที่ 9]
A : Excuse me, where can I leave my baggage? / B : _____________________________

[] Not at all.
[] I’m sorry. I’m busy.
[] At the fitting room.
[] At counter 2.
[ข้อที่ 10]
หากผู้วางนโยบายระดับประเทศ ต้องการให้ประชากรผู้บริโภครู้จักเลือกใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประหยัด อย่างยั่งยืน ควรทำอย่างไร

[] ให้การศึกษา
[] ให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
[] ผู้วางนโยบาย ต้องเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง
[] บังคับใช้กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com