ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยคืออะไร

[] ใช้เครื่องมือทันที
[] ศึกษาวิธีใช้งานเครื่องมือก่อนใช้
[] ทำความสะอาดเครื่องมือ ขณะใช้งาน
[] ทำงานในที่แคบแสงสว่างน้อย
[ข้อที่ 2]
A: Do you have any recommended dishes? B: ………………………………………………

[] Yes, Please.
[] All right.
[] Yes, we have.
[] Yes, we do.
[ข้อที่ 3]
ข้อใดเกี่ยวข้องกับคติธรรม ในเรื่องปัจจัยวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ่ของผู้บริโภค

[] ระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือ
[] เครื่องมือเครื่องใช้
[] การแสดงความเคารพ
[] การดำเนินชีวิต
[ข้อที่ 4]
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติในด้านการบริหารจัดการของนักวิเคราะห์ระบบ

[] การบริหารบุคลากร
[] การบริหารทรัพยากร
[] การบริหารโครงการ
[] การบริหารความเสี่ยง
[ข้อที่ 5]
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน

[] เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ
[] เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
[] เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
[] เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง
[ข้อที่ 6]
Chalermchai Kositpipat is a famous ________

[] scientist
[] politician
[] sporter
[] artist
[ข้อที่ 7]
บัตรดรรชนีวารสาร นิยมทำบัตรอะไรบ้าง

[] บัตรผู้แต่งและบัตรชื่อเรื่อง
[] บัตรผู้แต่งและบัตรหัวเรื่อง
[] บัตรโยงและบัตรชื่อเรื่อง
[] บัตรเรื่องและบัตรชื่อเรื่อง
[ข้อที่ 8]
พัฒนา

[] Patana
[] Pathana
[] Pattana
[] Phatna
[ข้อที่ 9]
เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

[] ได้รับอิทธิพลของปรากฏการณ์เรือนกระจก
[] ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับละติจูดของไทย
[] ตั้งอยู่ระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับเส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์
[] ตั้งอยู่ตรงช่องแคบมะละกา
[ข้อที่ 10]
How _____ are they ? / ฿350.

[] much
[] many
[] long
[] far

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com