สายครู

การศึกษา => หลักสูตรอาชีวะ => ข้อความที่เริ่มโดย: administrator ที่ 19/05/17

หัวข้อ: 3101-2414 การถ่ายทอดกำลังเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Power Transm
เริ่มหัวข้อโดย: administrator ที่ 19/05/17
3101-2414 การถ่ายทอดกำลังเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Power Transmission)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคำนวณระบบการส่งและถ่ายทอดกำลังของเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
2. เข้าใจการเลือกใช้ระบบการส่งและถ่ายทอดกำลังของเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทำงานปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายทอดกำลังเครื่องจักรกลเกษตร
2. เลือกใช้ระบบการถ่ายทอดกำลังเครื่องจักรกลเกษตร
3. คำนวณ ออกแบบระบบการถ่ายทอดกำลังเครื่องจักรกลเกษตร

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคำนวณ การวัด การเลือกใช้ ระบบการส่งและถ่ายทอดกำลังของเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม