ผู้เขียน หัวข้อ: จากเว็บกระทรวงศึกษาธิการ  (อ่าน 448 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549


พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบูตรบุญธรรม พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533

พระราชบัญญํติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่่ พ.ศ.2526

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัคิการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

พระราชบัญญํติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554


พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539


พระราชบัญญัติเครื่องงแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482

พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติเงินเดือร เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบัยที่ 2) พ.ศ.2543

พระราชบัญญํติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544


พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545


พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548

พระราชบัญญํติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505

พระราชบัญญัติชื่อุบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จนถึงฉบับที่ 28 พ.ศ.2554)


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542

พระราชบัญญํติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542


พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มดติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จนถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553)

พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498


พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2500

พระราชบัญญํัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่่ 3) พ.ศ.2502

พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2507

พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2517

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติมาตรการฝนการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540


พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2546


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (แบับที่ 2) พ.ศ.2550

แก้คำผิด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10/03/16 โดย administrator »