ผู้เขียน หัวข้อ: น้าที่ตามขอบข่ายงานครูผู้สอนและครูพิเศษระดับประถม/มัธยม  (อ่าน 455 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
น้าที่ตามขอบข่ายงานครูผู้สอนและครูพิเศษระดับประถม/มัธยม

           1) ทำการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมาย
           2) ทำโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมอุปกรณ์การสอน
           3) เตรียมการสอน ทั้งด้านสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กิจกรรม และแหล่งการเรียนรู้
           4) ผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
           5) ดำเนินการสอน โดยเน้นกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่ออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมที่ทันสมัย สัมพันธ์กับเหตุการณ์บ้านเมืองและสาระการเรียนรู้
           6) ตรวจแบบฝึกหัดหรืองานของนักเรียนและแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ
           7) จัดการประเมินผลระหว่างภาค โดยเน้นการประเมินผลที่หลากหลายและตามสภาพจริง
           8) สร้างแบบประเมินปลายภาคเรียนและปลายปีการศึกษา รวมทั้งตรวจแบบประเมินและ จัดส่งผลการประเมินให้ทันเวลาที่กำหนด
           9) จัดทำเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
           10) ปฏิบัติหน้าที่แทนครูที่ขาดการสอนและมีส่วนร่วมในการช่วยงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน
           11) พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           12) ทำหน้าที่เวรดูแลนักเรียนตามจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเวลาปกติและเวลาพิเศษ
           13) ดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งในด้านการเรียน การรักษาระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
           14) ควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่เสมอ ตลอดจนป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน
           15) ติดตามนักเรียนเพื่อแก้ไขในกรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนสาย ขาดเรียนและมีปัญหาในการเรียน การทำการบ้าน
           16) ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในกิจการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน
           17) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย