ผู้เขียน หัวข้อ: ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชุด 2  (อ่าน 407 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชุด 2

สาขาวิชานิติศาสตร์   
1)  นิติศาสตรบัณฑิต      น.บ.   1)  Bachelor of Laws   LL.B.
2)  นิติศาสตรมหาบัณฑิต      น.ม.   2)  Master of Laws   LL.M.
3)  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต      น.ด.   3)  Doctor of Laws   LL.D.

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
1)  พยาบาลศาสตรบัณฑิต                  พย.บ.   1)  Bachelor of Nursing Science   B.N.S.
2)  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต             พย.ม.   2)  Master of Nursing Science   M.N.S.
3)  พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต            พย.ด.   3)  Doctor of Nursing Science    D.N.S.

สาขาวิชาแพทยศาสตร์   
1)  แพทยศาสตรบัณฑิต                     พ.บ.   1)  Doctor of Medicine    M.D.

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   
1)  เภสัชศาสตรบัณฑิต                        ภ.บ.   1)  Bachelor of Pharmacy    B.Pharm.
2)  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต                ภ.ม.   2)  Master of Pharmacy    M.Pharm.
3)  เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   ภ.ด.    3)  Doctor of Philosophy    Ph.D.

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
1)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                  วศ.บ.   1)  Bachelor of Engineering     B.Eng.
2)  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต            วศ.ม.   2)  Master of Engineering    M.Eng.
3)  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต            วศ.ด.   3)  Doctor of Engineering    D.Eng.

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
1)  ศึกษาศาสตรบัณฑิต                      ศษ.บ.   1)  Bachelor of Education   B.Ed.
2)  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                 ศษ.ม.   2)  Master of Education   M.Ed.
3)  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต                ศษ.ด.   3)  Doctor of Education    D.Ed.

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   
1) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   สถ.บ.   1) Bachelor of Architecture      B.Arch.
2) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สถ.ม.   2) Master of Architecture      M.Arch.
3) สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สถ.ด.   3) Doctor of Architecture      D.Arch.
และ
1) ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   ภ.สถ.บ.   1) Bachelor of Landscape Architecture      B.L.A.
2) ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   ภ.สถ.ม.   2) Master of Landscape Architecture      M.L.A.
3) ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ภ.สถ.ด.   3) Doctor of Landscape Architecture      D.L.A.

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   
1) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   สพ.บ.   1)   Doctor of Veterinary Medicine      D.V.M.
   
สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   
1) ศิลปบัณฑิต   ศล.บ   Bachelor of Fine Arts   B.F.A.
หรือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ศป.บ.   หรือ  Bachelor of Fine and Applied Arts

2) ศิลปมหาบัณฑิต   ศล.ม.   Master of Fine Arts   M.F.A.
หรือ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   ศป.ม.   หรือ Master of Fine and Applied Arts

3) ศิลปดุษฎีบัณฑิต   ศล.ด.     Doctor of Fine Arts หรือ   D.F.A.
หรือ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ศป.ด.   Doctor of Fine and Applied Arts
หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด.   หรือ Doctor of Philosophy   Ph.D.

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
1) บริหารธุรกิจบัณฑิต   บธ.บ.   Bachelor of Business Administration   B.B.A.
2) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   บธ.ม.   Master of Business Administration   M.B.A.
3) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   บธ.ด.   Doctor of Business Administration   D.B.A.
หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด.   หรือ Doctor of Philosophy   Ph.D.

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ    
1) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รป.บ.   Bachelor of Public Administration   B.P.A.
2) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   รป.ม.   Master of Public Administration   M.P.A.
3) รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   รป.ด.   Doctor of Public Administration   D.P.A.
หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด.   หรือ Doctor of Philosophy   Ph.D.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics)   
1) เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ศ.บ.   Bachelor of Economics                        B.Econ.
2) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต   ศ.ม.   Master of Economics                         M.Econ.
3) เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ศ.ด.   Doctor of Economics                         D.Econ.
หรือ   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด.   หรือ Doctor of Philosophy                   Ph.D.

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
1) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต   สส.บ.   Bachelor of Social Work                     B.S.W.
2) สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต           สส.ม.   Master of Social Work   M.S.W.
3) สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สส.ด.   Doctor of Social Work   D.S.W.
หรือ    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด.   หรือ Doctor of Philosophy   Ph.D.

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   
1) สารสนเทศศาสตรบัณฑิต   สท.บ.   Bachelor of Information Science   B.I.S.
2) สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต   สท.ม.   Master of Information Science   M.I.S.
3) สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สท.ด.   Doctor of Information Science   D.I.S.
หรือ   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ปร.ด.   Doctor of Philosophy   Ph.D.

สาขาวิชารัฐศาสตร์   
1) รัฐศาสตรบัณฑิต       ร.บ.   1. Bachelor of Political Science             B.Pol.Sc.
2) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   ร.ม.   2. Master of Political Science                 M.Pol.Sc.
3) รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ร.ด.   3. Doctor of Political Science                 D.Pol.Sc.
หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       ปร.ด.   หรือ Doctor  of Philosophy                  Ph.D.

สาขาวิชานิเทศศาสตร์   
1) นิเทศศาตรบัณฑิต         นศ.บ.   1. Bachelor of Communication Arts       B.Com.Arts
2) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต         นศ.ม.   2. Master of Communication Arts              M.Com.Arts
3) นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต     นศ.ด.   3. Doctor of Communication Arts           D.Com.Arts
หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    ปร.ด.   หรือ Doctor of Philosophy                  Ph.D.

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                ส.บ.       1. Bachelor of Public Health                    B.P.H.
2) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต          ส.ม.   2. Master of Public Health                      M.P.H.
) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต         ส.ด.   3. Doctor of Public Health                      Dr.P.H.
หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         ปร.ด.   หรือ Doctor of Philosophy                   Ph.D.

ปริญญาทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต   ทล.บ.  Bachelor of Technology   B.Tech.