ผู้เขียน หัวข้อ: สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อ่าน 494 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง ๑.๑    เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ          การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะ              การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก           ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

สาระที่  ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
      
มาตรฐาน ง ๒.๑    เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้     หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมี              ส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระที่  ๔ การอาชีพ      

มาตรฐาน  ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ