ผู้เขียน หัวข้อ: สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ภาษาไทย  (อ่าน 440 ครั้ง)

administrator

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1445
    • ดูรายละเอียด
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน ๖๗ มาตรฐาน ดังนี้ 

ภาษาไทย
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑       ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒  การเขียน
มาตรฐาน ท  ๒.๑    ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ  ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๓ การฟัง  การดู  และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑     สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์

สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑       เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
                               
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑       เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง