CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
วิกฤต "เวเนซุเอลา" รัฐล่มสลาย ? ทำไมจึงล่มสลาย คนไทยควรจะต้องศึกษาก่อนเลือกตั้ง

เนื้อหาสาระ

เวเนซุเอลา พังเพราะรัฐบาลที่เน้นประชานิยม พังเพราะไม่มีวินัยทางการเงินการคลัง พรรคไหนไม่ยึดนโยบาลประชานิยมคนก็ไม่เลือก ผลที่สุดพังพินาศทางเศรษฐกิจกันทั้งประเทศ นี่แหล่ะคนไทยทั้งหลายจงเรียนรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมนักการเมืองที่ชอบใช้ประชานิยมเอาไว้ให้ดีให้ดี เขาใช้นโยบาย ประชานิยมเพื่อจะได้รับเลือกตั้งเท่านั้น ประเทศชาติจะพินาศอย่างไรไม่ว่า ขอให้กูได้รับเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลก็พอ

เพราะเอาเงินของประเทศมาแจกจ่าย ทำให้คนไม่รู้จักทำมาหากิน รอเงินจากรัฐอย่างเดียว

พ่อหลวงสอนให้คนไทยรู้จักทำมาหากิน ไม่ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐ แต่รู้จักสร้างรายได้ รู้จักทำมาหากินด้วยตนเอง มีภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาใคร

แล้วจะรอด......


วันที่นำเข้า : 2019-02-18

เปิด : 67 ครั้ง