CCS Logo
Home

หัวข้อเรื่อง
คิดยกกำลังสอง: จะอยู่รอดอย่างไร...เมื่อ AI เก่งขึ้นทุกวัน?

เนื้อหาสาระ

       ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มักถูกกำหนดให้เป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้สติปัญญาจากการกระทำโดยมนุษย์

       AI คือการจำลองกระบวนการลอกเลียนแบบมนุษย์ โดยใช้โปรแกรม หรือกลไกของเครื่อง และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะรวมถึงการเรียนรู้ (การได้มาซึ่งข้อมูล และหลักเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ) ความเป็นเหตุเป็นผล (ใช้เพื่อให้ได้ข้อสรุปคร่าวๆ หรือข้อสรุปที่แน่นอน) และ Self-Correction (เป็นการแก้ไขต้นเอง) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้  AI ประสบความสำเร็จอย่างมากได้อย่างง่าย

       พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นพฤติกรรมที่ชาญฉลาด และค่อนข้างซับซ้อน ความคิดหลักในด้านจิตวิทยานับถือปัญญาของมนุษย์ ซึ่งไม่ได้เป็นความสามารถเดี่ยว ๆ หรือกระบวนการทางความรู้ความเข้าใจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นองค์ประกอบที่แยกส่วนออกไปต่างหากอีก ทำให้การวิจัยใน AI มุ่งเน้นไปที่ส่วนต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา การรับรู้ และความเข้าใจในภาษา เพื่อให้มีความครอบคลุมในทุก ๆ ส่วนของพฤติกรรมมนุษย์

       AI ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก John McCarthy นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันในปี พ. ศ. 2499 ในงานประชุม The Dartmouth Conference เป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่แท้จริง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการเพิ่มความเร็ว ขนาด และความหลากหลายของข้อมูลในธุรกิจที่กำลังรวบรวมอยู่นั้น  AI จะสามารถช่วยดำเนินการต่าง ๆ ได้ เช่นการระบุรูปแบบในข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจข้อมูลของตนได้มากขึ้น เป็นต้น

       โดยในปัจจุบันความสามารถของ AI สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของมนุษย์ ทั้งลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์, เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของมนุษย์, สร้างงานด้านศิลปะ, คิดคำนวณ และอื่น ๆ ที่ในอนาคตอาจเข้ามาทำลายตลาดแรงงานของมนุษย์ได้

       AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมนุษย์ทั่วไปอาจจะไม่นึกถึง เพราะต่างคาดไว้ว่า AI นั้น น่าจะเป็นตัวหุ่นยนต์ ที่มีรูปร่าง โครงสร้างเหมือนในหนัง Terminator หรือในหนังประเภท Scifi อื่นๆ ที่ดูกันอย่างงสนุกสนาน แต่ความเป็นจริง AI คือ Software ที่บังคับ ควบคุมเครื่องยนต์กลไกต่างๆ ที่มาอำนวยความสะดวกให้มนุษย์นั่นเอง  เช่นโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ที่มนุษย์สามารถสั่งการให้ทำงานตามเงื่อนไขตามเวลาได้

       สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ พึงระลึกไว้เสมอ คือ AI ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า ดังนั้น พลังงานไฟฟ้า คือพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้ AI ทำงานได้ หากขาดพลังงานไฟฟ้า AI ก็ไม่มีความหมาย

       ได้ยินมากันบ้างแล้วว่า คนเสี่ยงที่จะถูก หุ่นยนต์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำงานแทน แต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้มากขึ้นว่า จะเกิดรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับ AI หรือจาก robot เป็น cobot คนจึงต้องเตรียมพร้อมพัฒนาความสามารถ และทักษะให้เก่งขึ้น จึงจะร่วมงานกับ AI ได้ แต่การพัฒนาตัวเองของคน ไม่ใช่เพียงแค่ต้องฉลาดขึ้น หรือคิดเลขเร็วขึ้นเท่านั้น สิ่งจำเป็น "ต้องมี" เพื่อแตกต่างและสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้ คือ . . . อะไร?

       ติดตามคำตอบ พร้อม 5 กลยุทธ์สำหรับเราทุกคนที่จะอยู่ร่วมกับ AI จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ตอน จะอยู่รอดอย่างไร...เมื่อ AI เก่งขึ้นทุกวัน?

 


วันที่นำเข้า : 2018-11-07

เปิด : 230 ครั้ง